top of page

Framtidens chefslösa organisation är redan här

De kommande tio åren kommer att medföra större förändringar än de flesta kan föreställa sig. Enligt vissa förutsägelser är världen 2030 mer olik 2019 än 2019 är olik 1969-året då den första människan gick på månen.


Listan på teknologier som redan idag påverkar oss och som är på väg att omskapa hela samhällen, organisationer och människors vardag i grunden kan göras lång: artificiell intelligens, kvantdatorer, avancerad robotik, blixtsnabbt 5G-nät och blockchain är några återkommande exempel—tillika en myriad andra innovationer på väldigt kort tid som vi ännu inte kan föreställa oss. Dagens komplexitet är hög, rentav högre än vårt samhälle och våra organisationer kan hantera. Den pågående exponentiella utvecklingstakten ökar komplexiteten ytterligare.


Idag är helt enkelt den sista dagen som allt kommer att gå så här långsamt.


Vi står inför ett gigantiskt samhällsskifte som drivs på av teknologisk innovation som påverkar samhällsstrukturer, värderingar och sättet som vi organiserar oss på. Dagens moderna samhälle bygger på värderingar och antaganden om individer och företag som självständiga och rationella aktörer som konkurrerar om begränsade resurser på en fri marknad. Min vinst sker på bekostnad av din förlust. Om jag kontrollerar omvärlden så blir den förutsägbar. Naturliga konsekvenser av detta tankesätt blir konkurrenstänk och toppstyrning. Den pågående informationsrevolutionen med internet i spetsen skriver nu om reglerna och förändrar samhället i grunden—på samma sätt som tryckpressen plogade vägen för industrisamhället med nationer, demokrati, universitet, kapitalism och moderna företag.


Företag och organisationer som fortfarande organiserar sig utifrån industrisamhällets idéer om toppstyrning, femårsplaner och konkurrens mellan individer och företag blir trögrörliga och får i tilltagande utsträckning det allt svårare att överleva och frodas i en värld som blir mer sammankopplad, global och snabbföränderlig än någonsin. De som går före och istället organiserar sig utifrån principer om distribuerat ledarskap, högre kollektiv intelligens och anpassningsförmåga utgör de nya vinnarna.


Framtidens organisationsparadigm är chefslöst och kallas ofta för ”självorganisering”, ”self-management” eller ”teal”. Idag lutar sig dessa nygamla idéer mot ett växande berg av forskning och best practice. I skrivande stund sker forskning på Handelshögskolan i Stockholm med syfte att klarlägga i vilken utsträckning organisationssättet påverkar och påverkas av människors vertikala utveckling och beslutseffektivitet. Resultat från tidigare forskning pekar redan mot att sådana samband finns. Chefslösa organisationer förefaller, givet rätt förutsättningar, vara mer snabbrörliga, effektiva, motiverande och innovativa än traditionellt chefsstyrda organisationer.


Efter att det senaste årtiondet ha drivit förändringsprojekt som tagit företags ledarskap, kultur och struktur i riktning mot mer självledarskap och självorganisering drar jag samma slutsats som forskningen. Best practice och alltfler aktörer som väljer att gå före vittnar om detsamma. Några exempel på företag i Sverige och världen som är chefslösa och självorganiserande är bl.a. Comprend, Tenant & Partner, Netlight, Centigo, Patagonia, Buurtzorg och Zappos. Min inblick i dessa och pågående förändringsprojekt vittnar om ännu fler företag, många välkända, som just nu investerar tid och resurser för att bli förelöpare och ta steget in i det nya.


När omgivningen är osäker är en vanlig reaktion att vilja ta kontrollen och skapa mer förutsägbarhet. När den yttre komplexiteten ökar behöver vi istället öka den inre komplexiteten hos människor och organisationer. Fler variabler, perspektiv och möjligheter kräver alltså mer av oss. Den mer sammankopplade, globala, och snabbföränderliga värld som vi träder in i belönar ett distribuerat ledarskap, kollektiv intelligens och snabb anpassningsförmåga. För att komma framåt behöver vi därför ofta gå tvärt emot strukturkapital, etablerad erfarenhet och magkänsla. Vi behöver helt enkelt bli lite mer bekväma med att inte alltid ha kontrollen.


Förändringsresan är givetvis ingen dans på rosor. Det kräver mer ledarskap hos fler, inte mindre. Det kräver att vi utmanar jobbtitlar, ledningsgrupper, specialister, tydligt definierade team och traditionell medarbetar- och ledarutveckling. Det kräver ett arbetssätt som strävar mot högre självinsikt, större medmänsklighet, ökad tillit, stärkt samarbetsförmåga och radikal transparens. Det kräver mer orientering mot långsiktigt syfte istället för vinstmaximering. Allt detta ställer höga krav på självinsikt och effektivitet hos både medarbetare och organisation.


Här stöter vi på en del utmaningar. Rådande tankesätt uppmuntrar oss från tidig ålder att vara självständiga och rationella individer som vinner fördelar genom att klättra och kliva före. En självorganiserande struktur bygger istället på att vi både hedrar den kompetens och de erfarenheter som gör oss unika och samtidigt erkänner att var och en av oss har begränsade perspektiv och resurser. Ett nytt sätt att arbeta kräver ett radikalt nytt sätt att tänka och agera på där vi på ett djupare plan inser och tar till oss att samarbete och ”win-win” frigör mer synergi än konkurrens och ”win-lose”.


Vi står vid porten till 2020-talet. Världen 2030 kommer att vara väldigt olik världen 2019. De som försöker överleva i informationssamhället med värderingar och arbetssätt från industrisamhället är dömda att misslyckas. Anpassningsförmåga belönas framför konservatism. De företag som istället modigt väljer att gå före och bygga sin organisation på principer om distribuerad ledarskap, samarbete och ”win-win” istället för centralisering, konkurrens och ”win-lose” är de nya vinnarna.


Det finns tyvärr inga quick fixes. Men några råd för den som funderar på att ta steget är att lyssna, prototypa och lära från både framgångar och misstag av de som gått före.


Konkreta åtgärder som är gemensamt hos dessa förelöpare är:

  • Ett tydligt organisationssyfte som allt annat kopplar an till

  • Prototypande och lärande integrerat i kulturen

  • Feedback och utveckling inbyggt i alla processer

  • Fokus på självledarskap och medvetenhet hos alla medarbetare

  • Fokus på psykologisk tillit och mellanmänskliga relationer


Idag är den sista dagen som allt kommer att gå så här långsamt. Är du och din organisation förberedd? Var befinner ni er om tio år? Har du och ni den inre komplexitet som krävs för att navigera och skapa värde i informationssamhället?

 


Inlägget är skrivet av Stellar Capacity’s fakultetsmedlem, entreprenören, och föreläsaren Stefan Ekwall.


Vill du lära dig mer om självorganisering och formande och ledarskap av självorganiserande team? Anmäl dig till Stellar Capacitys nyhetsbrev och vårens ledarskapsprogram på www.stellarcapacity.com. Vi erbjuder även djupdykningar, workshops och skräddarsydda utbildningsprogram och moduler för bolag och organisationer som vill utveckla sin förmåga att bli mer självorganiserande och som vill testa på ett distribuerat ledarskap.


Du kan även läsa mer från Stefan på hans blogg.

Comentários


Contact us if you would like to know more about our programs and one of our program advisors will get in touch!

Thank you!
bottom of page